Trang chủ Cạnh tranh Kiểm soát hành vi hạn chế cạnh tranh

Các hành vi vi phạm quy định về tập trung kinh tế

01/01/2019

1. Doanh nghiệp không thông báo tập trung kinh tế theo quy định của Luật này.
2. Doanh nghiệp thực hiện tập trung kinh tế khi chưa có thông báo kết quả thẩm định sơ bộ của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia 
3. Doanh nghiệp thuộc trường hợp phải thẩm định chính thức việc tập trung kinh tế mà thực hiện việc tập trung kinh tế khi Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia chưa ra quyết định 
4. Doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ điều kiện được thể hiện trong quyết định về tập trung kinh tế 
5. Doanh nghiệp thực hiện tập trung kinh tế trong trường hợp bị cấm