Trang chủ Cạnh tranh Kiểm soát hành vi hạn chế cạnh tranh

Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh

01/01/2019

Luật cạnh tranh quy định về kiểm soát việc tập trung kinh tế gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh đến thị trường Việt Nam

Đối tượng điều chỉnh của luật bao gồm:

(i) Tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, doanh nghiệp hoạt động trong các ngành, lĩnh vực thuộc độc quyền nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

(ii) Hiệp hội ngành, nghề hoạt động tại Việt Nam.

(iii) Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan.