Trang chủ Cạnh tranh Kiểm soát hành vi hạn chế cạnh tranh

Giới thiệu chung về Điều tra và xử lý các hành vi cạnh tranh không lành mạnh

01/01/2019

Theo định nghĩa tại Khoản 6 Điều 3 Luật Cạnh tranh thì hành vi cạnh tranh không lành mạnh là hành vi của doanh nghiệp trái với nguyên tắc thiện chí, trung thực, tập quán thương mại và các chuẩn mực khác trong kinh doanh, gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác.