Trang chủ Bảo vệ người tiêu dùng

Cơ quan quản lý nhà nước

01/01/2019

Hệ thống các cơ quan nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng

1. Bộ Công Thương: là cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở trung ương.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng là cơ quan giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tại Cục Cạnh tranh và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Phòng Bảo vệ người tiêu dùng và Phòng Hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung được giao nhiệm vụ giúp Cục trưởng thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tại địa phương: là cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở địa phương.

Sở Công Thương là cơ quan giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đơn vị giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn huyện mình.

(danh sách Sở Công Thương)