Trang chủ Văn bản pháp luật

Tìm kiếm nâng cao

Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
35/2020/NĐ-CP Nghị định số 35/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật cạnh tranh ngày 24 tháng 3 năm 2020 24/03/2020
02/VBHN-BCT Văn bản hợp nhất Quyết định ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung 26/09/2015
197/2014/TT-BTC Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp 18/12/2014
24/2014/TT-BCT Thông tư 24/2014/TT-BCT quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp 30/07/2014
71/2014/NĐ-CP Nghị định số 71/2014/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh thay thế cho Nghị định số 120/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ 21/07/2014
42/2014/NĐ-CP Nghị định số 42/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/5/2014 thay thế Nghị định 110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2005 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp 14/05/2014
95/2012/NĐ-CP Nghị định số 95/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/11/2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương 12/11/2012
59/NQ-CP Thông tư sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp 17/12/2010
20/2006/QĐ-BTM Quyết định số 20/2006/QĐ-BTM của Bộ Thương mại ngày 17/05/2006 về việc ban hành các mẫu quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh 17/05/2006
05/2006/NĐ-CP Nghị định số 05/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/01/2006 về việc Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Cạnh tranh 09/01/2006
92/2005/QĐ-BTC Quyết định số 92/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 09/12/2005 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp 09/12/2005
119/2011/NĐ-CP Nghị định số: 119/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16 tháng 12 năm 2011 sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại Nghị định số 116/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh 15/09/2005
116/2005/NĐ-CP Nghị định số 116/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/09/2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh 15/09/2005
110/2005/NĐ-CP Nghị định số 110/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24/08/2005 về Quản lý hoạt động bán hàng đa cấp 24/08/2005
27/2004/QH11 Luật số 27/2004/QH11 ngày 03/12/2004 về Cạnh tranh 12/03/2004