Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 17-09-2019

Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Ngày 22 tháng 01 năm 2019, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Chỉ thị số 30-CT/TW về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

 Nhằm triển khai Chỉ thị số 30-CT/TW nêu trên, ngày 13 tháng 9 năm 2019, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch số 11-KH/BCSĐ thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22 tháng 1 năm 2019.

Trong thời gian tới, để triển khai thực hiện Kế hoạch số 11-KH/BCSĐ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ và các tổ chức đảng, cấp ủy cùng cấp sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể:

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; phát huy vai trò tiên phong, giám sát của chi bộ, đảng viên trong công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng;

2. Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tổ chức bộ máy chuyên trách, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng;

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và hỗ trợ người tiêu dùng;

5. Đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao vai trò trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và tổ chức xã hội trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

              6. Chủ động tích cực hội nhập quốc tế trong các hoạt động hợp tác về bảo vệ người tiêu dùng trong khuôn khổ ASEAN và quốc tế./.

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày