Hướng dẫn ôn thi vòng 1 Tuyển dụng viên chức Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo thuộc Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng năm 2019 06-05-2019

Hướng dẫn ôn thi vòng 1 Tuyển dụng viên chức Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo thuộc Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng năm 2019

Hướng dẫn ôn thi Tuyển dụng viên chức Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo

I.             Môn kiến thức chung:  thi trắc nghiệm 60 phút

1.            Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010

2.            Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2018

3.            Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 59/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010

4.            Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

5.            Hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương

6.            Hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Đào tạo, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (http://congbao.chinhphu.vn), Trang tin điện tử của Bộ Công Thương (http://www.moit.gov.vn), Trang tin điện tử của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (http://www.vcca.gov.vn).

II.          Môn Tiếng Anh:  thi trắc nghiệm 30 phút

Kiến thức tiếng Anh phù hợp với trình độ Sơ cấp (Bậc 2) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

III.      Môn Tin học: thi trắc nghiệm 30 phút

Kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (Hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản, Sử dụng máy tính cơ bản; Xử lý băn bản cơ bản (Microsoft Word); Sử dụng bảng tính cơ bản (Microsoft Excel); Sử dụng trình chiếu cơ bản (Microsoft PowerPoint); Sử dụng Internet cơ bản theo Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.  

Lưu ý: Thí sinh không được mang và sử dụng tài liệu, từ điển, máy tính xách tay, ipad, điện thoại di động trong phòng thi.

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày