Thông báo về việc xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Cổ phần tập đoàn sản xuất thương mại quốc tế Greenlife. 23-10-2019

Thông báo về việc xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty Cổ phần tập đoàn sản xuất thương mại quốc tế Greenlife.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) thông báo về việc xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty cổ phần tập đoàn sản xuất thương mại quốc tế Greenlife như sau:

 - Thông tin doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ GREENLIFE.

- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Kim Tỉnh, xã Trung Thành, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 064/QLCT-GCN được Cục Quản lý cạnh tranh (nay là Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng) cấp lần đầu ngày 16 tháng 12 năm 2015, sửa đổi bổ sung lần thứ 04 ngày 07 tháng 3 năm 2018.

- Lý do chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: doanh nghiệp đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

- Thời gian bắt đầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp: ngày 22 tháng 8 năm 2018.

- Thông tin liên hệ tại trụ sở chính:

Người liên hệ: Nguyễn Thị Xuyến

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị  

Điện thoại: 0944 217 777.

Thông tin liên hệ tại các địa phương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp: không có

Công ty Cổ phần tập đoàn sản xuất thương mại quốc tế Greenlife có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty tới Sở Công Thương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp và niêm yết công khai tại trụ sở chính về thông báo chấm dứt này, đồng thời Công ty có nghĩa vụ đảm bảo các quyền lợi của người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

Cục CT&BVNTD thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết./.

  • Tags:

Tìm từ ngày

Tìm đến ngày