Trang chủ Tin tức

Báo cáo thường niên năm 2021 của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng

07/04/2022 - Báo cáo thường niên năm 2021 của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng

     Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng là cơ quan trực thuộc Bộ Công Thương có chức năng thực thi pháp luật cạnh tranh và pháp luật bảo vệ người tiêu dùng nhằm đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh, tạo cơ hội bình đẳng cho các doanh nghiệp tham gia trên thị trường và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng.

     Với mục đích tổng hợp các hoạt động đã triển khai trong năm 2021, xây dựng phương hướng và kế hoạch hoạt động cho năm 2022, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã hoàn thiện và xin công bố "Báo cáo thường niên năm 2021".

     Toàn văn báo cáo xin đính kèm tại đây.

Nguồn: Văn Phòng

Sự kiện