Trang chủ Tin tức

Quyết định ban hành Mẫu thông báo tập trung kinh tế của Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia và hướng dẫn quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ thông báo tập trung kinh tế

22/05/2023 - Quyết định ban hành Mẫu thông báo tập trung kinh tế của Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia và hướng dẫn quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ thông báo tập trung kinh tế

Ngày 10 tháng 02 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 03/2023/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia; Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2023.

Để đảm bảo nghĩa vụ thực hiện thông báo tập trung kinh tế của doanh nghiệp, Chủ tịch Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia đã ban hành Quyết định số 28/QĐ-CT ngày 19 tháng 5 năm 2023 về việc ban hành Mẫu thông báo tập trung kinh tế. Quyết định xin tải tại file đính kèm.

Mẫu thông báo tập trung kinh tế và hướng dẫn quy trình tiếp nhận và thẩm định hồ sơ thông báo tập trung kinh tế được đăng tải sau đây sẽ được bắt đầu áp dụng thay thế Mẫu thông báo và quy trình trước đây kể từ ngày 19/5/2023.

1.    Mẫu thông báo tập trung kinh tế: Tải tại đây

2.    Quy trình tiếp nhận và thẩm định hồ sơ thông báo tập trung kinh tế: Tải tại đây

     Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia thông báo để các doanh nghiệp biết và thực hiện./

Nguồn: Ban Giám sát Cạnh tranh, UBCTQG

Sự kiện