Trang chủ Tin tức

Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Công ty Cổ phần Dịch vụ Sức khỏe Hoàn Mỹ và Công ty Cổ phần Dịch vụ Chăm sóc Phát triển Cộng đồng

16/11/2020 - Thông tin về việc tập trung kinh tế giữa Công ty Cổ phần Dịch vụ Sức khỏe Hoàn Mỹ và Công ty Cổ phần Dịch vụ Chăm sóc Phát triển Cộng đồng

Ngày 16 tháng 10 năm 2020, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD) nhận được hồ sơ thông báo tập trung kinh tế đầy đủ và hợp lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sức khỏe Hoàn Mỹ (‘Công ty HMHS’) và Công ty Cổ phần Dịch vụ Chăm sóc Phát triển Cộng đồng (‘Công ty CCD’).

Công ty HMHS dự kiến mua lại 85% vốn điều lệ từ các cổ đông tại Công ty CCD, trở thành cổ đông lớn nhất và có quyền kiểm soát Công ty CCD. Như vậy, giao dịch trên là tập trung kinh tế theo hình thức mua lại doanh nghiệp quy định tại Khoản 4, Điều 29 Luật Cạnh tranh.

Các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế hoạt động trên thị trường dịch vụ bệnh viện đa khoa khám, chữa bệnh, được thành lập theo pháp luật Việt Nam, có hoạt động kinh doanh trên thị trường Việt Nam và giao dịch trên thuộc trường hợp phải thông báo tập trung kinh tế theo quy định tại Điều 13 Nghị định 35/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh (‘Nghị định 35/2020/NĐ-CP’). Do đó, các doanh nghiệp đã tuân thủ pháp luật cạnh tranh và nộp hồ sơ thông báo tập trung kinh tế đến Bộ Công Thương.

Ngày 11 tháng 11 năm 2020, trên cơ sở các quy định hiện hành, Bộ Công Thương đã thông báo việc tập trung kinh tế giữa Công ty HMHS và Công ty CCD không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh và được phép thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định 35/2020/NĐ-CP.

Nguồn: Phòng Kiểm soát Tập trung kinh tế

Sự kiện