Trang chủ Tin tức

Thông tin về việc nộp hồ sơ thông báo tập trung kinh tế giữa Công ty Starr International Investments LTD, Công ty Sosegado Pte. Ltd và Công ty Midscale Investments Pte. Ltd

13/10/2020 - Thông tin về việc nộp hồ sơ thông báo tập trung kinh tế giữa Công ty Starr International Investments LTD, Công ty Sosegado Pte. Ltd và Công ty Midscale Investments Pte. Ltd

Ngày 03 tháng 8 năm 2020, Bộ Công Thương đã tiếp nhận hồ sơ thông báo Tập trung kinh tế (TTKT) giữa Công ty Starr International Investments LTD (“SIIL”); Công ty Sosegado  Pte. Ltd (“Sosegado”) và Công ty Midscale Investments Pte. Ltd (“Midscale”) (các doanh nghiệp tham gia TTKT) về việc SIIL thực hiện việc mua lại 80% cổ phần của các công ty con thuộc Tập Lodgis (Sosegado và Midscale). Ngày 01 tháng 10 năm 2020, các doanh nghiệp tham gia TTKT đã bổ sung hồ sơ thông báo đầy đủ, hợp lệ theo quy định của pháp luật cạnh tranh.

Giao dịch được thực hiện ngoài lãnh thổ Việt Nam nhưng các doanh nghiệp tham gia TTKT thông qua các công ty con có hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ khách sạn tại thị trường Việt Nam. Sau giao dịch TTKT, Tập đoàn Lodgis sẽ hoàn tất việc chuyển nhượng quyền kiểm soát, chi phối các công ty đang hoạt động kinh doanh tại Việt Nam cho SIIL.

           Ngày 12 tháng 10 năm 2020, trên cơ sở quy định hiện hành, Bộ Công Thương đã ra thông báo việc tập trung kinh tế nêu trên không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 30 Luật Cạnh tranh.

Nguồn: : Phòng kiểm soát tập trung kinh tế, Cục CT&BVNTD

Sự kiện