Trang chủ Văn bản pháp luật
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
59/2010 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 17/11/2010
20/2006/QĐ-BTM Quyết định số 20/2006/QĐ-BTM của Bộ Thương mại ngày 17/05/2006 về việc ban hành các mẫu quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh 17/05/2006
05/2006/NĐ-CP Nghị định số 05/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/01/2006 về việc Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Cạnh tranh 09/01/2006
92/2005/QĐ-BTC Quyết định số 92/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 09/12/2005 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp 09/12/2005
119/2011/NĐ-CP Nghị định số: 119/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16 tháng 12 năm 2011 sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại Nghị định số 116/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh 15/09/2005
116/2005/NĐ-CP Nghị định số 116/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/09/2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh 15/09/2005
110/2005/NĐ-CP Nghị định số 110/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24/08/2005 về Quản lý hoạt động bán hàng đa cấp 24/08/2005
27/2004/QH11 Luật số 27/2004/QH11 ngày 03/12/2004 về Cạnh tranh 12/03/2004